1. Preambulum

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Közalapítvány) jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja az ügyfeleit, illetve szerződéses partnereit az általa, az adott partner vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Közalapítvány a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A személyes adatainak megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandók az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személyek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

2. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő adatai

2.1 A Közalapítvány

 • Megnevezés: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
 • Székhely:  1072 Budapest, Rákóczi út 18.
 • Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01
 • Adószám: 18052851-2-42

2.2 Az adatvédelmi tisztviselő

 • Neve: Dr. Miklós Péter
 • Levelezési címe: 1117 Budapest, Völgycsillag utca 4., 6. emelet 02. a.
 • E-mail címe: info@doboskohidi.eu

3. A kezelt adatok célja, köre, jogalapja és időtartama

3.1 A személyes és online konzultációval és tanácsadással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy amennyiben Ön előzetes hitelbírálat, igényfelmérés vonatkozásában e-mailben, telefonon, vagy a honlapon történő regisztráció során, vagy egy rendezvényen megkeresi a Közalapítványt, akkor a Közalapítvány felvegye Önnel a kapcsolatot.
Kezelt adatok köre A Közalapítvány az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, illetve adott esetben az Ön által a kapcsolatfelvétellel vagy az ügyével összefüggésben közölt további személyes adatait kezeli. Online konzultáció során hozzáférünk a résztvevőről készülő kép-és hangfelvételekhez. Bizonyos esetekben a felvételek rögzítésre kerülnek.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés időtartama A Közalapítvány az Ön adatait – figyelemmel az adott program futamidejére, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglalt kötelezettségekre – a mikrohitelezési programban történő részvétel esetén a várható szerződéskötésből folyó kötelezettség teljesítése és jogosultságának gyakorlásának megszűnésétől számított 10 évig kezeli, amennyiben Ön a támogatási programban nem vesz részt – az Európai Uniós támogatások elszámolásának igazolása érdekében –  a konzultációt követő legfeljebb 5 évig kezeli. Online konzultáció esetében, amennyiben rögzítünk kép-és hangfelvételt, azok legkésőbb a rögzítést követő 3 hónap után törlésre kerülnek.

3.2   A hírlevélre történő feliratkozással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy amennyiben Ön a honlapon történő regisztráció során feliratkozik hírlevelünkre, akkor a Közalapítvány az Ön által megadott e-mail címes elérhetőségére hírlevelet küldhessen aktuális rendezvényeiről, szolgáltatásairól és fontos híreiről.
Kezelt adatok köre A Közalapítvány az Ön nevét és e-mail címét, illetve adott esetben az Ön által közölt további személyes adatait kezeli.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés időtartama A Közalapítvány az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli a személyes adatait. A hírlevél adatbázis tartalmát a Közalapítvány legalább évente felülvizsgálja.

3.3 Az üzleti partnerekkel való együttműködéssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja Az adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolat létesítése, a szerződések megfelelő teljesítése.
Kezelt adatok köre A Közalapítvány az üzleti partner kijelölt kapcsolattartójának, illetve amennyiben az üzleti partner magánszemély, annak nevét, e-mail címét, telefonszámát és beosztásának megnevezését kezeli.
Az adatkezelés jogalapja A Közalapítvány a kijelölt kapcsolattartó személyes adatait a Közalapítvány, illetve a jogi személy üzleti partner jogos érdeke alapján kezeli [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Mind a Közalapítványnak, mind az üzleti partnernek jogos érdeke, hogy a szerződés megkötése vagy más üzleti kapcsolat létesítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében a Közalapítvány képviselője fel tudja venni a kapcsolatot az üzleti partnerrel vagy annak kijelölt munkavállalójával. Ez szükségszerűen igényli bizonyos személyes adatok kezelését.

Amennyiben az üzleti partner magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozókat is), az adatkezelés a Közalapítvány és az üzleti partner között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

Az adatkezelés időtartama Üzleti partnerek, illetve kapcsolattartóik személyes adatait annyi ideig kezeli a Közalapítvány, amíg szükséges a kommunikáció szempontjából, valamint ameddig a releváns jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik (2013. évi V. törvény alapján a szerződés teljesítésétől, vagy megszűnésétől 5 év, a 2000. évi C. törvény alapján a számla kiállításától 8 év).

3.4 Események szervezésével, lebonyolításával és elszámolásával összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja Az adatok kezelésének célja a Közalapítvány által szervezett rendezvényekre, workshopokra (eseményekre) való jelentkezés során a látogatók azonosítása, nyilvántartása, az esemény kép-és videofelvételek útján történő dokumentálása, promóciós tevékenység az eseményen készült kép-és videofelvételek megosztása nyilvánosan), valamint a szervezéssel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek teljesítése.
Kezelt adatok köre Az eseményekre jelentkező személyek neve, aláírása, meghívottak esetén e-mail címük, kép-és videofelvételek készítése esetén a látogatók felvételeken szereplő azonosítható képmása.
Az adatkezelés jogalapja Az események szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés a látogatók hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az eseményekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek jogszabályon alapulnak, így ennek kapcsán a Közalapítvány adatkezelése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján többek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az adott projektre vonatkozó külön jogszabály). Tömegfelvételek készítése esetében az adatkezelés jogalapja a Közalapítványnak az események dokumentálásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).
Az adatkezelés időtartama A hozzájáruláson alapuló adatkezelések kapcsán a Közalapítvány a személyes adatokat a látogató hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, a jogos érdeke alapján kezelt adatokat pedig a látogató tiltakozásáig. Az elszámolási kötelezettségek teljesítése érdekében a Közalapítvány a releváns személyes adatokat jogszabályban (többek között a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint az adott projektre vonatkozó külön jogszabály) meghatározott ideig kezeli.

3.5. A mikrofinanszírozási tevékenységgel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja a mikrofinanszírozással kapcsolatos bármilyen szerződésben rögzített tevékenység ellátása, ennek érdekében, valamint a szerződéses partner beazonosítása érdekében a személyes adatok felhasználása, valamint szükség esetén továbbítása harmadik fél (például más jogi személy, más magánszemély, állami szerv) részére.
Kezelt adatok köre Az Adatkezelő a mikrofinanszírozással kapcsolatos bármilyen szerződésben rögzített tevékenység ellátásával, annak érdekében vagy a beazonosítással kapcsolatosan, az Ön által közölt személyes adatait kezeli.
Az adatkezelés jogalapja Amennyiben az Adatkezelő magánszeméllyel köt a mikrofinanszírozással kapcsolatos bármilyen szerződést, akkor a szerződés teljesítése jelenti a jogalapot [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Tájékoztatjuk arról, hogy ha Ön nem biztosítja az Adatkezelő számára a szerződésben rögzített tevékenység ellátásához szükséges személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a szerződésben vállaltak szerint ellátni a feladatait.

Ha az Adatkezelő jogi személlyel köt a mikrofinanszírozással kapcsolatos szerződést, akkor az adatkezelést jogos érdek jogalapjának alkalmazásával végzi [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], tehát a jogi személy által kijelölt kapcsolattartó személyes adatainak kezelése (név, telefonszám, e-mail cím, beosztás), valamint a szerződésben vállalt feladatok ellátása mind az Adatkezelő, mind a jogi személy érdeke.

Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a természetes személyek adatait a szerződésből folyó kötelezettség teljesítésének megszűnésétől számított 10 évig kezeli.

4. A Közalapítvány weboldalának meglátogatásával kapcsolatos adatkezelés

A Közalapítvány által üzemeltetett www.bvk.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) cookie-kat (sütiket) használ, amely fájlok a felhasználó oldallátogatási szokásairól információkat szolgáltatnak, de személyes információkat nem tárolnak. A sütik lehetővé teszik a Közalapítvány számára, hogy szolgáltatásait fejlessze, a felhasználói élményt fokozza. A sütik által szolgáltatott adatok tanulmányozása révén változatosabb, és a látogatók igényeihez igazított felhasználó élményt tud a Közalapítvány nyújtani.

A cookie-k használatát Ön a saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. A cookie-k által gyűjtött információkat a Közalapítvány nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Weboldalon használt sütik listája külön mellékletben található.

A Weboldal független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Közalapítvány nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a Közalapítvány felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A Közalapítvány fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el a Weboldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az adatkezelési tájékoztató változásainak közzétételét követően továbbra is használja a Weboldalat, az a
változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

5. Adatfeldolgozó igénybevétele

A Közalapítvány az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére jogosult szerződéses partnereket igénybe venni, akik összefoglalva a következők:

Tárhely.Eu Kft. szolgáltatás: tárhelyszolgáltatás
elérhetőség: www.tarhely.eu
CREDINFO Kft. szolgáltatás: adat lekérdezés
elérhetőség: www.credinfo.hu
Achron Informatika Kft. szolgáltatás: informatikai szolgáltató
elérhetőség: www.achron.hu
N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. szolgáltatás: hírlevélküldés, rendezvényekre való jelentkezés
elérhetőség: www.webgalamb.hu
Zoom Video Communications, Inc. szolgáltatás: videókonferencia szolgáltatás
elérhetőség: www.zoom.us
Céginfo.hu Kft. szolgáltatás: adat lekérdezés
elérhetőség: https://www.ceginfo.hu/
Lechner Nonprofit Kft. szolgáltatás: adat lekérdezés
elérhetőség: http://www.takarnet.hu/
Feketelista Adatbank Kft. szolgáltatás: adat lekérdezés
elérhetőség: https://feketelista.hu/
RLB-60 Bt. szolgáltatás: könyvelőprogram
elérhetőség: https://www.rlb.hu/
LÁ. VA Manager Iroda Kft. szolgáltatás: iktatás és iratkezelés
elérhetőség: http://www.lava.hu
PayPal Inc. szolgáltatás: fizetési műveletek bonyolítása
elérhetőség: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home
Zoom Video Communications, Inc. szolgáltatás: videókonferencia szolgáltatás
elérhetőség: www.zoom.us
MiniCRM Zrt. szolgáltatás: ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer
elérhetőség: https://www.minicrm.hu/
Trello, Inc. szolgáltatás: ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer
elérhetőség: https://trello.com/
Eventbrite
szolgáltatás: eseményekre történő regisztráció
elérhetőség: https://eventbrite.com
Google LLC
szolgáltatás: eseményekre történő regisztráció
elérhetőség: https://support.google.com/policies/answer/9581826?hl=hu&visit_id=638201003841458598-1713779135&rd=1

Ezen szerződéses partnerek a személyes adatokat a Közalapítvány nevében kezelik, kizárólag az általa adott utasítás szerint jogosultak eljárni. A Közalapítvány a szerződéses partnerek munkáját ellenőrzi. A Közalapítvány csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

6. Adattovábbítás

A Közalapítvány az alábbi az alábbi címzetteknek továbbítja a személyes adatokat:

 • Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat;
 • Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat;
 • Garantiqua Hitelgarancia Zrt.
 • Magyar Vállakozásfejlesztési Alapítvány;
 • Magyar Államkincstár;
 • Nemzeti Egészségbiztosító Alapkezelő.
 • Kölcsönszerződés közokiratba foglalása során eljáró közjegyző
 • Az egyes projektek elszámolási szabályozásában rögzített szervezetek;
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.

A Közalapítvány az Eventbrite szolgáltatásait veszi igénybe adatfeldolgozóként a rendezvényekre történő regisztrációhoz kapcsolódóan, amely szolgáltató személyes adatokat továbbíthat egy, az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező adatkezelőnek. Az Eventbrite kijelenti, hogy az Európai Gazdasági Térségből továbbított személyes adatok tekintetében beépítette az Európai Gazdasági Térségből történő adattovábbításokra kötelezően alkalmazandó, új Általános Szerződési Feltételeket amelyek a https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/data-processing-addendum-for-organizers?lg=en_US elérhetőek és a szolgáltató által alkalmazott adatkezelési záradék részét képezik.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A Közalapítvány munkavállalói kizárólag a munkaszerződésükben és munkaköri leírásukban     rögzített feladataik ellátásának teljesítése érdekében kezelik az adatokat.

8. Alapvető adatbiztonsági intézkedések

A Közalapítvány a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Közalapítvány kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Közalapítvány ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

9. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

Tájékoztatás kéréséhez való jog Ön tájékoztatást kérhet a Közalapítvány által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Közalapítvány tájékoztatja Önt arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.
Másolat készítéséhez való jog Ön másolatot kérhet a Közalapítvány által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Közalapítvány az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az Önről kezelt személyes adatok másolatát.
Módosításához

való jog

A megkeresett Közalapítvány kérelmére módosítja, pontosítja a személyes adatát, vagy a továbbiakban az Ön által a rendelkezésre bocsátott új személyes adatot tárolja.
Hozzájárulás visszavonása

 

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, akkor Önnek bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
Törléshez való jog A Közalapítvány elérhetőségére küldött levelében kérheti a személyes adatainak a törlését. A Közalapítvány csak a GDPR által meghatározott esetekben tagadhatja meg az Ön kérelmét.
Elfeledtetéshez

való jog

 

Amennyiben a Közalapítvány az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a személyes adatokat törölnie kell, akkor a Közalapítvány minden észszerű lépést megtesznek annak érdekében, hogy tájékoztassa a nyilvánosságra hozott adatokat átvevő adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a Közalapítványtól a személyes adatok törlését.
Korlátozáshoz

való jog

Ön kérheti a személyes adatok zárolását, ha

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

– a Közalapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozáshoz való jog esetében meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. A Közalapítvány az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesítik, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolják. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimentik, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolják.

Adathordozható-

sághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait széles körben használt formátumban (így különösen .pdf, .doc kiterjesztésű fájlban) megkapja, és azt másik adatkezelőhöz átvigye. Ön kérheti, hogy közvetlenül a Közalapítvány továbbítsa a személyes adatait más adatkezelő számára.
Tiltakozáshoz

való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek jogalapjának alkalmazásával történő kezelése ellen. A Közalapítvány  ekkor megvizsgálja az Ön jogos érdekeit, és elsődlegesen akkor kezelheti a személyes adatokat, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

A Közalapítvány a kérelmét egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén a Közalapítvány a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Közalapítványnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Közalapítvány meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

10. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítéséhez a Közalapítvány Adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a fent megadott elérhetőségeken. Az igényérvényesítését, panaszát írásban, elektronikus úton, vagy személyesen – jegyzőkönyvbe rögzítéssel – terjesztheti elő az Adatvédelmi tisztviselőnél. A kérelmet, panaszt az adatvédelmi tisztviselő annak tartalma alapján, 30 napon belül elbírálja, megvizsgálja.

Jogainak érvényesítése céljából a Közalapítvány intézkedéseinek jogszerűségének vizsgálata céljából, vagy ha az Ön megítélése szerint a Közalapítvány  adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) hatósági eljárását kezdeményezheti.

Közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha az Ön megítélése szerint a Közalapítvány az adatkezelése során jogszabályt sért, vagy a jogszabálysértő eljárása során Önnek kárt okoz.

11. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Budapest, 2023.05.

Weboldalon használt sütik listája

Melléklet: Weboldalon használt sütik listája

Süti neve Szolgáltató neve Adattárolási idő Süti funkciója
__sharethis_cookie_test__ bvk.hu session Szükséges
CookieConsent bvk.hu 1 év Szükséges
csrftoken mixcloud.com 1 év Szükséges
JSESSIONID nr-data.net session Szükséges
rc::a google.com folyamatos (persistent) Szükséges
_ga bvk.hu 2 év Statisztikai
_ga mixcloud.com 2 év Statisztikai
_gat mixcloud.com 1 nap Statisztikai
_gid bvk.hu 1 nap Statisztikai
_gid mixcloud.com 1 nap Statisztikai
chid mixcloud.com session Statisztikai
collect google-analytics.com session Statisztikai
mx_t mixcloud.com 10 év Statisztikai
previmpr mixcloud.com session Statisztikai
ads/ga-audiences google.com session marketing
GPS youtube.com 1 nap marketing
IDE doubleclick.net 1 év marketing
p2 scorecardresearch.com session marketing
st_samesite consensu.org session marketing
test_cookie doubleclick.net 1 nap marketing
UID scorecardresearch.com 2 év marketing
UIDR scorecardresearch.com 2 év marketing
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 179 nap marketing
YSC youtube.com session marketing
yt-remote-cast-installed youtube.com session marketing
yt-remote-connected-devices youtube.com folyamatos (persistent) marketing
yt-remote-device-id youtube.com folyamatos (persistent) marketing
yt-remote-fast-check-period youtube.com session marketing
yt-remote-session-app youtube.com session marketing
yt-remote-session-name youtube.com session marketing